- اجرای شیارهای لرزاننده (رامبل استریپ) طولی و عرضی

- تهیه و تولید و نصب گاردریل و ملزومات فلزی
- سرعت‌گیرهای جاده‌ای و شهری و جدید دو تکه پشت آسفالتی
- بازتاب چشم‌گربه‌ای و گل‌میخ
- خط‌کشی دو جزئی عابر پیاده و سرعت‌کاه‌ها
- خط‌کشی ترافیکی با رنگ سرد
- اجرای شیارهای لرزاننده (رامبل استریپ) طولی و عرضی
- اجرای لوله‌های جداکننده خیابان (U)
- بازسازی و آب‌کاری گاردریل مستعمل
- تهیه و نصب چراغ‌های چشمک‌زن خورشیدی (سولار)